ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science  Program  in  Mathematics
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science (Mathematics)
 student-learning.jpg

ปรัชญาของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถทางคณิตศาสตร์  มีการคิดที่เป็นระบบ  สามารถแก้ปัญหา  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ


ความสำคัญ

เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ คือ การพัฒนาคนและคุณภาพของคนให้เป็นผู้ที่มีปัญญา รู้จักเหตุและผล รู้จักแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามทั้งในการทำงาน และการอยู่ร่วมกัน จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งในการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ฝึกกระบวนการคิด  ทำให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผล และเพื่อเป็นการรองรับความต้องการกำลังคนด้านคณิตศาสตร์ของประเทศ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อวิชา คณิตศาสตร์และผู้ที่ความสามารถแสวงหาความคิดด้วยตนเอง

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดอย่างมีเหตุผลตามหลักคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆ


แนวทางประกอบอาชีพ

สามารถทำงานได้ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เช่น นักคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และครู/อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน/สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระ และสามารถศึกษาต่อระดับ


ระบบการจัดการศึกษา

ระบบทวิภาค  โดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมีภาคฤดูร้อน (จัดตามความจำเป็นตามรายกรณีทั้งนี้แล้วแต่ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร)