อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ICMA-MU 2018: International Conference in Mathematics and Applications” ณ The Century Park Hotel, Bangkok, Thailand December 16-18, 2018

ในวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดงานประชุมวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ “International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2018)” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ โดยมีอาจารย์กันยากร อ่อนรักษ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Global Stability and Sensitivity Analysis for an Ebola Disease Model with Infected Corpse Groups and Vaccination”