อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ICAG 2018: International Conference on Algebra and Geometry” ณ The Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand December 14-15, 2018

ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ “International Conference on Algebra and Geometry            (ICAG 2018)” ณ มารีไทม์ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เนาวรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Sensitivity Analysis of Hand Foot Mouth Disease Model with Public Health Resources” และ นายวุฒินันท์ ส่งประเสริฐ นักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Effect of Control Measures on the Transmission Model of Nipah Virus Disease”