โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตและสังคม

วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2562