ประวัติสาขา

math_picture

สาขาคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีมีประวัติความเป็นมาที่แสดงพัฒนาการของสาขา วิชา ดังนี้

พ.ศ. 2519

ก่อตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ขึ้นพร้อมกับการสถาปนาวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น

พ.ศ. 2525

เริ่มเปิดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง ( ป.กศ.สูง) เป็นปีแรก

พ.ศ. 2556

เปิดสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรอบรมครูประจำการ(อ.ค.ป.)

พ.ศ. 2528

เปิดสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต

พ.ศ. 2535

วันที่14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ”

พ.ศ. 2542

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยน แปลงระบบการบริหารจากภาควิชาเป็น โปรแกรมวิชา ภาคคณิตศาสตร์ จึง เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

พ.ศ. 2545

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 4 ปี

พ.ศ.2548

เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

ปัจจุบัน

สาขาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ศึกษา โดยมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดไป