อาจารย์ประจำ

ดร.อรรถกร ศักดา
ดร.อรรถกร ศักดา
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม
รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม
ที่ปรึกษา
ดร. เอนก สุดจำนงค์
ดร. เอนก สุดจำนงค์
ที่ปรึกษา
ผศ.สุรินทร์ สมณะ
ผศ.สุรินทร์ สมณะ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์
กรรมการ
อ.ถกล ศรีแก้ว
อ.ถกล ศรีแก้ว
กรรมการ
อ.ศุภชัย ดำคำ
อ.ศุภชัย ดำคำ
กรรมการ
ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ
ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ
กรรมการ
ผศ.สุจารี ดำศรี
ผศ.สุจารี ดำศรี
กรรมการ
อ.อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
อ.อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
กรรมการ
อ.อรวรรณ สืบเสน
อ.อรวรรณ สืบเสน
กรรมการ
ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด
ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด
กรรมการ
อ.กันยากร อ่อนรักษ์
อ.กันยากร อ่อนรักษ์
กรรมการ
อ.จิราพร เสนจันทร์
อ.จิราพร เสนจันทร์
กรรมการ
ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม
ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม
เลขานุการ
อ.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
อ.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
ลาศึกษาต่อ
อ.เกตุกนก หนูดี
อ.เกตุกนก หนูดี
ลาศึกษาต่อ