ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

  • ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร

 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีประวัติความเป็นมาของหลักสูตร ดังนี้

ปีการศึกษา 2549               เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 4 ปี

ปีการศึกษา 2555               ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน                                              คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                                                                  พ.ศ.  2548

ปีการศึกษา 2559              ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้เป็นไปตาม

                                           เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ปีการศึกษา 2560-2562  ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง

                                          พ.ศ. 2560

ปีการศึกษา 2563             เริ่มดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

                                         สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยวางเป้าหมายเป็น

                                         หลักสูตรฐานสมรรถนะ และดำเนินการตามแนวทาง CWIE Plat Form

ปรัชญา

         ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ก่อให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ  สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์และสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาและประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆ ได้
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์และเป็นผู้ที่มีความสามารถแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นและสังคม