ประวัติสาขา

ประวัติสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

 

เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ภาพถ่ายสต็อก เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ รูปภาพปลอดค่าลิขสิทธิ์ | Depositphotos®

 

         ประวัติความเป็นมาของ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีประวัติความเป็นมาที่แสดงพัฒนาการของสาขาวิชา ดังนี้

พ.ศ. 2519 ก่อตั้งภาควิชาคณิตศาสตร์ขึ้น พร้อมกับการสถาปนาวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น

พ.ศ. 2525 เริ่มเปิดสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) เป็นปีแรก

พ.ศ. 2526 เปิดสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรอบรมครูประจำการ (อ.ค.ป.)

พ.ศ. 2528 เปิดสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2535 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “ สถาบันราชภัฏ

พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา ภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงเปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ 4 ปี

พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

ปัจจุบัน

       สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบ%E