งานวิจัย/บทความวิชาการ

Journal Articles

สุรินทร์ สมณะ. (2549). การประเมินโครงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาไทย. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (Journal Article)

2006.

(BibTeX)

สุรินทร์ สมณะ. (2545). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวณ เชิงกราฟ เรื่องลิมิต. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (Journal Article)

2002.

(BibTeX)

สุรินทร์ สมณะ. (2544). การประเมินแผนพัฒนาระยะ 5 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (Journal Article)

2001.

(Links | BibTeX)

ประสิทธิ์ ทองแจ่ม เอนก สุดจำนงค์ และสุรินทร์ สมณะ. (2544). การพัฒนาชุดการเรียนการสอน รายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (Journal Article)

2001.

(BibTeX)

Books

ประสิทธิ์ ทองแจ่ม, สุรินทร์ สมณะ

การประเมินโครงการความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) (Book)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2007.

(BibTeX)