งานวิจัย/บทความวิชาการ

Journal Articles

สิทธิโชค ทรงสอาด

จุดตรึงแบบ repelling ของพหุนามเชิงซ้อน Repelling Fixed Points of Complex Polynomials Journal Article

2019.

Abstract | BibTeX

สุรพล เนาวรัตน์; สิทธิโชค ทรงสอาด; อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง

ตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกากับมาตรการควบคุม Journal Article

2019.

BibTeX

ณัฐณิชา ทิพย์รอด; นพรัตน์ โสภี; สิทธิโชค ทรงสอาด

โอกาสในการชนะเกมการ์ดจดหมายรัก Journal Article

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มกราคม-มิถุนายน 2562, 1 (1), 2019.

BibTeX

สุรพล เนาวรัตน์

การศึกษาเชิงพื้นที่การระบาดของโรคปวดข้อยุงลายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี งบประมาณ 2555 Journal Article

2012.

BibTeX

สุรพล เนาวรัตน์

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2549 Journal Article

2006.

BibTeX

สุรินทร์ สมณะ. (2549). การประเมินโครงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาไทย. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. Journal Article

2006.

BibTeX

สุรินทร์ สมณะ. (2545). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวณ เชิงกราฟ เรื่องลิมิต. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. Journal Article

2002.

BibTeX

สุรินทร์ สมณะ. (2544). การประเมินแผนพัฒนาระยะ 5 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. Journal Article

2001.

Links | BibTeX

ประสิทธิ์ ทองแจ่ม เอนก สุดจำนงค์ และสุรินทร์ สมณะ. (2544). การพัฒนาชุดการเรียนการสอน รายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. Journal Article

2001.

BibTeX

Books

ประสิทธิ์ ทองแจ่ม; สุรินทร์ สมณะ

การประเมินโครงการความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) Book

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 2007.

BibTeX