อาจารย์ประจำ

อ.ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด
อ.ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ / กรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
อ.ดร.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
อ.ดร.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล
กรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม
ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.สุจารี ดำศรี
ผศ.สุจารี ดำศรี
กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ
ผศ.สุรินทร์ สมณะ
ผศ.สุรินทร์ สมณะ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ศุภชัย ดำคำ
อ.ศุภชัย ดำคำ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ
อ.ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
อ.อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.อรวรรณ สืบเสน
อ.อรวรรณ สืบเสน
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.กันยากร อ่อนรักษ์
อ.กันยากร อ่อนรักษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.เกตุกนก หนูดี
อ.ดร.เกตุกนก หนูดี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.ดร.อรรถกร ศักดา
อ.ดร.อรรถกร ศักดา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
อ.จิราพร เสนจันทร์
อ.จิราพร เสนจันทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร