อาจารย์ประจำ

รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ดร.เอนก สุดจำนงค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ดร.เอนก สุดจำนงค์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ผศ.ชัยสงคราม เครือหงส์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ผศ.ชัยสงคราม เครือหงส์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
ผศ.สุรินทร์ สมณะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.สุรินทร์ สมณะ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ ตำแหน่ง (หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ ตำแหน่ง (หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์)
อ.ถกล ศรีแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
อ.ถกล ศรีแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
อ.ศุภชัย ดำคำ ตำแหน่ง กรรมการ
อ.ศุภชัย ดำคำ ตำแหน่ง กรรมการ
ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ ตำแหน่ง กรรมการ
ดร.ปูริณชญาน์ วิสุทธิ์สิริ ตำแหน่ง กรรมการ
อ.สุจารี ดำศรี ตำแหน่ง กรรมการ
อ.สุจารี ดำศรี ตำแหน่ง กรรมการ
อ.อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
อ.อัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง กรรมการ
อ.อรวรรณ สืบเสน ตำแหน่ง กรรมการ
อ.อรวรรณ สืบเสน ตำแหน่ง กรรมการ
อ.ชนากานต์ เทพกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
อ.ชนากานต์ เทพกรณ์ ตำแหน่ง กรรมการ
อ.พิพัฒน์ มั่นคง ตำแหน่ง กรรมการ
อ.พิพัฒน์ มั่นคง ตำแหน่ง กรรมการ
ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด ตำแหน่ง กรรมการ
ดร.สิทธิโชค ทรงสอาด ตำแหน่ง กรรมการ
อ.กันญารัตน์ หนูชุม ตำแหน่ง เลขานุการ
อ.กันญารัตน์ หนูชุม ตำแหน่ง เลขานุการ
อาจารย์
อ.อรรถกร ศักดา ลาศึกษาต่อ
อ.อรรถกร ศักดา ลาศึกษาต่อ
อาจารย์
อ.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล ลาศึกษาต่อ
อ.ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล ลาศึกษาต่อ
อาจารย์
อ.เกตุกนก หนูดี ลาศึกษาต่อ
อ.เกตุกนก หนูดี ลาศึกษาต่อ
อาจารย์