ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์    “ คู่คุณธรรม     นำสังคมพัฒนา ”

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์   องค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค   ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนาสู่ท้องถิ่น

พันธกิจ

สาขาคณิตศาสตร์  มุ่งดำเนินงาน  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาคด้านการผลิตบัณฑิต  วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น