รายละเอียดของผู้เข้าศึกษา

รายละเอียดเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

* เรียนเกี่ยวกับ                                                                          * วุฒิการศึกษา 

– การคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบ                                         วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ วท.บ.(คณิตศาสตร์)

– การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

– ตัวแปรเชิงซ้อน                                                                             * จำนวนหน่วยกิต

– วิธีเชิงตัวเลข                                                                                   128 หน่วยกิต

– สัมมนาคณิตศาสตร์                                                                      * เรียนกี่ปี

– โครงงานคณิตศาสตร์                                                                         4 ปี

* จบแล้วทำงานอะไร 

– นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์                                                        * จำนวนรับ

– นักวิเคราะห์ระบบ                                                                             40 คน

– นักวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล                                              * ค่าเทอม

– เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน                                                                 9500 บาท

– นักสถิติ นักวิจัย

– บุคลากรทางการศึกษา

– นักวิเคราะห์การเงิน/ประกันภัย

– นักปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยา