โครงสร้างหลักสูตร

สาขาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

                ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                คณะ วิทยาศาสตร์และทคโนโลยี

                                                                           หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 ชื่อภาษาอังกฤษ          Bachelor of Science Program in Mathematics

 2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม  :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ชื่อย่อ   :   วท.บ. (คณิตศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม  :   Bachelor of Science  (Mathematics)

ชื่อย่อ    :   B.Sc. (Mathematics)

3. วิชาเอก

ไม่มี

 

  โครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็นดังนี้

หมวดวิชา

เดิมปรับปรุง พ.ศ. 2560 เดิมปรับปรุง พ.ศ. 2565
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา

– กลุ่มวิชาแกน

– กลุ่มวิชาบังคับ

– กลุ่มวิชาเลือก

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต

85 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

31 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต

85 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

31 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต