ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ Master’s Degree Program of Science in Mathematics Education
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา)
ภาษาอังกฤษ Master’s of Science (Mathematics Education)
 

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เป็นหลักสูตรมุ่งผลิตและพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ในด้านคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อความ เปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

1. ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

2. ให้สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ให้มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์


ระบบการจัดการศึกษา

  • ระบบการศึกษา

ใช้ในระบบศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2ภาคเรียนและอาจมีภาคฤดูร้อน (ถ้ามีความจำเป็น) หนึ่งภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

  • ระยะเวลาการเรียน

ใช้ระยะเวลาเรียนในรายวิชาต่างๆ 3 ภาคเรียนและลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ในภาคเรียนที่ 4 นักศึกษาใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษาและไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

  • การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. การวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.การสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร

2.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาต่างๆ ที่เรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

2.3 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

2.4 ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์