คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา          1. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นตามข้อบังคับสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนด2. คุณสมบัติเฉพาะโปรแกรมวิชา

2.1 สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาต่อไปนี้วิทยาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิตหรือครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือการสอนคณิตศาสตร์

2.2 มีประสบการณ์ในการสอนหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2ปี สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการสอนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา


การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา

มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกหรือการพิจารณาคัดเลือก ส่วนวิธีการหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป