การประเมินโครงการความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

: สุรินทร์ สมณะ. (2549). การประเมินโครงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาไทย. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. . In: 2006.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @article{29012559bc,
  title = {สุรินทร์ สมณะ. (2549). การประเมินโครงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาไทย. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. },
  year = {2006},
  date = {2006-02-15},
  keywords = {สุรินทร์ สมณะ. (2547). การประเมินโครงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาไทย. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี., สุรินทร์ สมณะ. (2549). การประเมินโครงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาไทย. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี., สุรินทร์ สมณะ. (2552). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานแคลคูลัส. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {article}
  }