ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี