ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ทั้ง 2 ท่าน

สาขาคณิตศาตสร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันญารัตน์ หนูชุม เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี ดำศรี  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์

Read more

โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ

โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ ของนักศึกษาชั้นปีที่  และ 3ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ( VDO CONFERENCE ROOM ) อาคาร

Read more

การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ ปี 2561

การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องภูมิพัฒน์  

Read more

สุรินทร์  สมณะ

ผลงานวิจัย ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เอนก  สุดจำนงค์ และสุรินทร์  สมณะ. (2544). การพัฒนาชุดการเรียนการสอน                รายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. สุรินทร์ 

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม และนางสาวสุจารี ดำศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมงาน Annual Pure & Applied Mathematics Conference 2016

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมงาน Annual Pure & Applied Mathematics Conference 2016 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ. ….  

Read more