สุรินทร์  สมณะ

ผลงานวิจัย ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เอนก  สุดจำนงค์ และสุรินทร์  สมณะ. (2544). การพัฒนาชุดการเรียนการสอน                รายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. สุรินทร์ 

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม และนางสาวสุจารี ดำศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมงาน Annual Pure & Applied Mathematics Conference 2016

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมงาน Annual Pure & Applied Mathematics Conference 2016 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ. ….  

Read more