อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น
๑.นางสาวสุจารี ดำศรี และนางสาวกันญารัตน์ หนูชุม นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Malaria Risk Area Analysis from Environmental Factors”
๒.นางสาวสุจารี ดำศรี นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “A Comparative Study of Forecasting Models for The Number of Malaria’s Patients in Phanom Districts, Surat Thani Province”