อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม และนางสาวสุจารี ดำศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

thumbnail_IMG_2756