ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ทั้ง 2 ท่าน

สาขาคณิตศาตสร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันญารัตน์ หนูชุม เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี ดำศรี  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์