ค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์

ค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

เมื่อวันที่ 19 – 20  มกราคม พ.ศ. 2562