โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1
เพื่อสานสัมพันธ์พี่กับน้องทำให้เกิดความรักความสามัคคีและได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้
ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี