พิธีไหว้ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์

เรียนเชิญคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ใน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:40 น. ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี