อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม และนางสาวสุจารี ดำศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมงาน Annual Pure & Applied Mathematics Conference 2016

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมงาน Annual Pure & Applied Mathematics Conference 2016 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ. ….  

Read more