อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ICAG 2018: International Conference on Algebra and Geometry” ณ The Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand December 14-15, 2018

ในวันที่ 14 –

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ICMA-MU 2018: International Conference in Mathematics and Applications” ณ The Century Park Hotel, Bangkok, Thailand December 16-18, 2018

ในวันที่ 16 –

Read more