ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ทั้ง 2 ท่าน

สาขาคณิตศาตสร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันญารัตน์ หนูชุม เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารี ดำศรี  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs) ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอผลงานวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี นางสาวกันญารัตน์ หนูชุม และนางสาวสุจารี ดำศรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคมาลาเรียของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”

Read more

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมงาน Annual Pure & Applied Mathematics Conference 2016

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เข้าร่วมงาน Annual Pure & Applied Mathematics Conference 2016 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ. ….  

Read more