สุรินทร์  สมณะ

ผลงานวิจัย

ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เอนก  สุดจำนงค์ และสุรินทร์  สมณะ. (2544). การพัฒนาชุดการเรียนการสอน

               รายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สุรินทร์  สมณะ. (2544). การประเมินแผนพัฒนาระยะ 5 ปี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี

              จำกัด.  สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สุรินทร์  สมณะ. (2545). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัสโดยใช้เครื่องคำนวณ

              เชิงกราฟ เรื่องลิมิต.  สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สุรินทร์  สมณะ. (2547). การประเมินโครงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

              ศึกษาไทย.  สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สุรินทร์  สมณะ. (2549). การประเมินโครงการรวมพลังเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ

              ศึกษาไทย.  สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

ประสิทธิ์  ทองแจ่ม และสุรินทร์  สมณะ. (2550). การประเมินโครงการความร่วมมือกับบริษัท

               การบินไทย จำกัด(มหาชน). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สุรินทร์  สมณะ. (2552). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานแคลคูลัส.  สุราษฎร์ธานี :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สุรินทร์  สมณะ. (2555). การพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องปริพันธ์.  สุราษฎร์ธานี :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สุรินทร์  สมณะ. (2556). การประเมินแผนพัฒนาประจำปี 2556 เทศบาลตำบลเชี่ยวหลาน.  

สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สุรินทร์  สมณะ. (2557). การประเมินแผนพัฒนาประจำปี 2557 เทศบาลตำบลขุนทะเล.  

สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

สุรินทร์  สมณะ. (2557). การประเมินแผนพัฒนาประจำปี 2557 เทศบาลเมืองนาสาร.  

สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

         

บทความทางวิชาการ

Maneewong, K.,  Sommana, S. and Naowarat.S. (2015). Effect of Environmental

            Hygiene Campaign on the Transmission of Cholera. Australian Journal of

Basic and Applied Sciences. 9 (21) Special Issue : 36-42.