สาขาคณิตศาสตร์จัดค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ได้จัดค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และคณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน จัดกิกรรมในวันที่ 20 –21 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 20:00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 105 โดยมีกิจกรรมนันทนาการ วิชาการและกิจกรรมฐาน

โดยในส่วนของค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ มีกิจกรรมวิชาจำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Math bingo  กิจกรรมเจ็ดสหาย กิจกรรมทรงกระบอก กิจกรรมซูโดกุ กิจกรรมพิชิต 6 สมการ และกิจกรรมรูปสามเหลี่ยม  กิจกรรมนันทนาการมีจำนวน 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทับให้แตก กิจกรรมนกน้อย กิจกรรมจังหวัดสระอี กิจกรรม A และ B กิจกรรมดอกลั่นทม กิจกรรมปรบมือให้ดัง กิจกรรมแจ๋ว และกิจกรรมสุภาษิตมี “หอย” และกิจกรรมฐานมีจำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานใบ้คำเรขาคณิต ฐานคณิตศาสตร์อยากได้ให้ตวง ฐานกู้ระเบิด และฐานกระโดดเชือก

โดยการจัดโครงการค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน
  2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหา โดยอาศัยคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยอาศัยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Communication of Learning)
  4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียนและสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี