“Purescience 2018” สานสัมพันธ์ 4 สาขา

สาขาคณิตศาสตร์  ชีววิทยา  เคมี และฟิสิกส์ ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม  “  Purescience 2018 ”  สานสัมพันธ์ 4 สาขา 4 สาขา ประกอบไปด้วย สาขาสาขาคณิตศาสตร์  ชีววิทยา  เคมี และฟิสิกส์ ได้จัดกิจกรรม

Read more

มรส. เร่งจัดบรมขับเครื่องอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสู่ชั้นนำ

ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จัดอบรม Young Webmaster Camp 2ให้กับนักศึกษา เพื่อนขับเคลื่อนอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ได้จัดอบรม Young Webmaster Camp 2 ให้แก่นักศึกษา  ในทุกวันพุธที่ 7,14,21,28  กุมภาพันธ์  2561  ตั้งแต่เวลา 

Read more

สาขาคณิตศาสตร์จัดค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์

สาขาคณิตศาสตร์ได้จัดค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และคณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดค่ายพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน จัดกิกรรมในวันที่

Read more