สุรินทร์  สมณะ

ผลงานวิจัย ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เอนก  สุดจำนงค์ และสุรินทร์  สมณะ. (2544). การพัฒนาชุดการเรียนการสอน                รายวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์. สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. สุรินทร์ 

Read more