โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ

โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติ ของนักศึกษาชั้นปีที่  และ 3ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:30 น.
ณ ห้องประชุมทางไกล ( VDO CONFERENCE ROOM ) อาคาร ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี