การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ ปี 2561

การสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องภูมิพัฒน์